هر اشتباهي پاك شدني نيست

4ام اردیبهشت, 1397

اشتراک گذاری این مطلب!

....................

4ام اردیبهشت, 1397

«باران» تلنگر كوچكي است وقتي فراموش مي كنيم «آسمان» كجاست

اشتراک گذاری این مطلب!

نمي توان همه كودكان را كشت يكي زنده مي ماند يا با آب به كاخ فرعون مي رود يا با آه........

4ام اردیبهشت, 1397

اشتراک گذاری این مطلب!

ايمانتان سقوط نكند....

4ام اردیبهشت, 1397

بچه ها اگر شهر سقوط كرد دوباره آن را پس مي گيريم؛مواظب باشيد ايمانتان سقوط نكند

اشتراک گذاری این مطلب!

نصيحت خودماني

4ام اردیبهشت, 1397

اخلاق بد مثل يك لاستيك پنچر است تا عوضش نكنيد راه به جايي نخواهد برد

اشتراک گذاری این مطلب!

كمي تأمل كنيم /قضاوت با شما؟!

4ام اردیبهشت, 1397

«انسانيت»زماني مُرد كه سگها بر روي تختخواب خوابيدن و كودكان سر بر سنگ گذاشتند……

اشتراک گذاری این مطلب!

ترك عادت موجب مرض است؟؟!!

4ام اردیبهشت, 1397

اشتراک گذاری این مطلب!